ІV. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДНЗ.

РОЗДІЛ І. Загальні положення.

І. МЕТОЮ роботи педколективу є:

Ранній розвиток ерудованої, всебічно і гармонійно розвиненої творчої особистості.

2. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ, за якою працює педколектив :

РОЗВИТОК.

ВИХОВАННЯ.

НАВЧАННЯ.

3. ОСНОВНІ ЗАСАДИ, на яких ґрунтується загальна орієнтація освітньо-виховної роботи:

1/ Визначення своєрідності, унікальності дошкільного періоду дитинства для формування різнобічно розвиненої особливості, для реалізації нею свого особистісного потенціалу.
2/ Спрямованість освітньо-виховного процесу на розвиток особистості : виявлення буттєвого потенціалу особистості дитини. Створення сприятливих умов для його розгортання.
3/ орієнтація на визначення пріоритету виховання у формуванні цілісної особистості дитини.
4/ Забезпечення гармонії, збалансованого співвідношення між фізичним, психічним. Моральним, соціальним та інтелектуальним розвитком дитини.

4. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

1. Вивчення проблеми всебічного раннього розвитку дитини, апробація нових концепцій освіти і виховання.
2. Апробація та впровадження нового змісту освіти (навчальних планів, програм, педагогічних інновацій, нових технологій та форм організації педагогічного процесу) з метою оновлення змісту освітньо-виховної роботи в дошкільному закладі.
3. Апробація діагностичних методик для виявлення у дітей творчих здібностей, нахилів, інтересів; діагностика інтелектуального розвитку дитини, її креативних можливостей та рівня сформованості психічних процесів.
4. Удосконалення діяльності з розвитку індивідуальних здібностей дитини, її творчої активності шляхом використання інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному та корекційному процесі в світі вимог Закону «Про дошкільну освіту» та Базового компонента.
5. Створення педагогічних умов для розкриття творчого потенціалу кожної дитини, її творчого «Я», забезпечення її всебічного розвитку в контексті рідної культури .
6. Формування творчої особливості дитини шляхом включення її в різні види діяльності з урахуванням стану здоров'я , здібностей дитини та актуального творчого потенціалу педагога.
7. Удосконалення професійного рівня педагогічного колективу .
8. Створення інформаційного банку педагогічних інновацій.
9. Створення в дошкільному навчальному закладі здоров'я- зберігаючої системи.
Пошук нових форм фізкультурно –оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи з дітьми з метою здійснення комплексного підходу до зміцнення здоров'я, формування систем і функцій організму дитини, її рухових навичок, на основі діагностико - корекційної роботи.
10. Здійснення пропаганди здорового способу життя і фізкультурно –оздоровчої роботи серед батьків та вихованців.
11. Надання психолого - педагогічної допомоги дітям і батькам на основі сучасних підходів.
12. Створення умов для самореалізації, підвищення професійного рівня співробітників.
5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ.
1/ Цілісність підходу до розвитку особистості дитини .
2/ Акцентування на обдарованість кожної дитини та обмеженість її у своєму всебічному розвитку відповідно до вікових особливостей.
3/ Диференціація освітньо-виховного процесу з урахуванням індивідуальних здатностей, нахилів, здібностей кожної дитини,; виявлення талантів, створення найсприятливіших умов для їхнього розквіту, для самовираження, самоствердження й самореалізації кожного інваліда.
4/ Організація освітнього процесу у формі спільної партнерської діяльності дорослого з дітьми і співтворчість дитини і дорослого; заохочення всіх проявів до самовираження дошкільників у творчій діяльності.
5/ Розглядання самостійності, незалежності дитини в старшому віці критерієм її творчості.
6/ Підвищення розвивального ефекту в освітній роботі з дітьми шляхом збагачення розвивального середовища та життєвого простору дитини з метою забезпечення вільної, самостійної та творчої діяльності дітей у відповідальності до їх інтересів, бажань, нахилів в умовах вільного вибору дітьми виду діяльності.

6. КІНЦЕВА МЕТА:

1. Висока психологічна готовність дітей до навчання школі на основі сформованих особистісних якостей, розвитку творчої уяви, логічного мислення та пізнавальності як основних складових інтелекту.
2. Створення нової моделі дошкільного закладу, спрямованої на всебічний розвиток дитини, формування основ її інтелекту та духовності на основі міцного психофізичного здоров'я.

РОЗДІЛ ІІ. Основи організації освітньо-виховного процесу .

1. Забезпечити розвивальний, діяльнісний характер освітньо-виховного процесу, відмовившись від традиційного інформаційно – пояснювального підходу, орієнтованого на подання готових знань;
Організувати освітньо-виховний процес з опорою на самостійну пізнавальну діяльність дітей.
2. Здійснювати освітньо – виховний процес з урахуванням зони найближчого розвитку дитини, максимально його індивідуалізувавши.
3. Визначити основні умови формування особистісно-виховний процес з урахуванням зони найближчого розвитку яких з них треба віддавати пріоритет в дошкільному віці.
4. Визначити основні умови формування особистісно - розвивальної моделі освітньо – виховного процесу.
5. Розробити модель особистісно – орієнтованого спілкування з дошкільником, опанувавши рекомендації психологічної науки по організації спільної діяльності дорослого з дитиною, яка сприяє реалізації завдань розвивального навчання.
6. З метою підвищення якості освітнього процесу домогтися опанування педколективом ефективних методів та форм педагогічної взаємодії на різних методів та форм педагогічної на різних етапах навчально – виховної діяльності.
7. Домогтися удосконалення діалогічної взаємодії дорослого та дитини протягом дня шляхом грамотного використання педагогами як позиції «вчителя», так і позиції «організатора», «партнера».

РОЗДІЛ ІІІ. Оптимізація фізичного , психічного, інтелектуального розвитку дошкільників шляхом підвищення їх пізнавальної активності, попередження негативних особистісних проявів, комплексного підходу до зміцнення та охорони здоров'я.

 МЕТА: Створення умов для фізичного. Психічного. Інтелектуального розвитку дошкільників дошкільників шляхом підвищення їх пізнавальної активності. Попередження негативних особистісних проявів, комплексного підходу до зміцнення та охорони здоров'я.

 ЗАГАЛЬНІ ЗАВДАННЯ щодо створення відповідних умов для оптимізації фізичного, психічного, інтелектуального розвитку дітей:

 Забезпечити комплексний та системний підхід до формування особистості кожного дошкільника, максимально сприяти його психічному, особистісному та індивідуальному розвитку у відповідності до здібностей та інтересів.
 Активізувати психологічну та методичну роботу з педагогами та помічниками вихователів.
 Забезпечити повноцінний фізичний розвиток дітей та зміцнення їх організму шляхом впровадження нетрадиційних методів оздоровлення та системи фізкультурних занять, в основі яких – ігрова діяльність та активізація емоційного стану кожної дитини; виховання необхідних навичок здорового способу життя ; природного стимулювання рухливої активності.
 Проводити корекційно-профілактичні заходи на попередження негативних особистісних проявів кожної дитини ;
 Встановити оберігаючий режим для дошкільників , які цього потребують , з урахуванням їх індивідуально – психічних особливостей шляхом втілення основних ідей педагогіки оздоровлення.
 Організувати спеціальні психологічні умови для надання допомоги дітям, які мають проблеми зі здоров'ям та психічним розвитком.
 Розвивати стійкий пізнавальний інтерес, основні когнітивні процеси ( сприйняття , відчуття, пам'ять , увагу) , різні форми мислення (наочно-дійове, наочно – образне, вербально - логічне).
 Формувати уявлення про єдність та багатогранність навколишнього світу, а також його протиріччя та закономірності розвитку.
 Удосконалювати мовленнєву діяльність, формувати інтерес та любов до художнього слова, естетичне сприйняття літератури.
 Розширювати кругозір, знайомити з національною культурою різних народів.
 Розширювати психофізичний, інтелектуальний та творчий потенціал дошкільників в різних видах діяльності.