-->Формування і становлення образу „ Я” – важливий аспект зміцнення психологічного здоров’я дитини

 В умовах сьогодення вихідною тезою оновлення системи дошкільної освіти є положення, за яким педагогічний процес має ґрунтуватися на психології розвитку дитини. А точкою відліку в оновленні змісту, форм і методів роботи з дитиною є ідея про цінність та сенс її буття. 

За твердженням українського психолога Олени Кононко, розвиток дитини як особистості означає становлення протягом дошкільного дитинства особливої форми цілісності дитини -" єдиномножинності", яка охоплює слідуючі форми суб'єктності:
 - дошкільник як суб'єкт вітального ставлення; 
 - дошкільник як суб'єкт предметного ставлення; 
 - дошкільник як суб'єкт спілкування; 
 - дошкільник як суб'єкт самосвідомості; 
Всі ці вищеназвані форми " єдиномножинності" знайшли своє реальне відображення в Базовій програмі " Я у Світі"
Вже сама назва програми підкреслює виняткову роль власної активності дитини, її особистісне становлення і спів гармонію індивідуального та колективного " Я"
Позитивний образ "Я" свідчить про ціннісне ставлення дошкільника до себе, його самоповагу, відчуття своєї значущості для інших людей.
Правильна ж оцінка дитиною свого "Я" виступає регулятором її поведінки, лежить в основі багатьох людських почуттів.

Та образ " Я" обумовлений потрійного природою людського " Я", його фізичною, психологічною та соціальною сторонами.
Проаналізувавши всі змістовні лінії та напрямки роботи, які запропоновані на схемі щодо формування образу " Я", можна визнати, що змістовна лінія " Я-психічне" найскладніше за своїм спрямуванням та технологіями реалізації, оскільки в ній йдеться про "душу" дитини, її внутрішній світ, її психологічне здоров'я.
Безумовно, психологічне здоров'я дитини - дошкільника має свою специфіку. Воно відрізняється сукупністю особистісних новоутворень, які ще не розвинені в дитині, але повинні бути присутніми в дорослих.
Психологічне здоров'я, залежно від впливу різних чинників, формується протягом всього життя людини, але бере свій початок ще в ранньому дитинстві.
Тому треба прикласти багато зусиль для реалізації завдань психологічної підтримки дитини, збереження та зміцнення її психологічного здоров'я, а саме:
" створити умови для розкриття внутрішніх сил, образу свого "Я";
" сформувати способи пізнання образу себе та образу інших людей;
" забезпечити розвиток уявлень про себе;
" створити таке розвиваюче середовище, яке сприятиме повноцінній успішній самореалізації дитини як особистості, її власного " Я"
Всі ці завдання реалізуються в усіх сферах життєдіяльності та лініях розвитку, в різних видах як організованої так і самостійної діяльності.
Підвищити уявлення про власне "Я", що так важливо для психологічного здоров'я дошкільників ,скоріше вдається, якщо психолог у співпраці допомагає вихователю враховувати індивідуально-типологічні особливості кожного із своїх вихованців, якщо при цьому дорослі будуть не проти природи дитини, а слідуватимуть за нею. Так, флегматики, як правило, віддають перевагу спокійним іграм і заняттям. В дидактичних іграх, конструюванні, ліпленні, експериментуванні та інших малорухомих і разом з тим , цікавих для них видах діяльності, особливо помітними становляться такі значимі для успіху якості флегматиків, як терплячість, врівноваженість, здібність до відносно довгому зосередженню, часто і охайність, старанність. Це дуже важливо враховувати в процесі надання допомоги в їх уявленні про власний образ "Я" , в їх самоствердженні.
Дітям же меланхолічного темпераменту , для яких характерні особлива чуттєвість до емоційних впливів, здібність до співпереживань, звичайно легше проявити себе, самоствердитися в зображувальній, музичній діяльності (партнерська діяльність в невеличких групах - оркестрах з доброзичливим за характером дітьми, близькими за комунікативністю).
Особливої уваги в роботі по підвищенню уявлення про своє "Я" потребують дошкільники з " комплексом Попелюшки". Для них характерне негативне самосприйняття, байдужість до себе, неохайність зовнішнього вигляду, байдужість в справах, невпевненість в голосі. Стратегічним направленням в роботі з такими дітьми буде включення їх в сумісну діяльність з найбільш доброзичливими однолітками з обов'язковою підтримкою вихователя. Важливо переорієнтувати само сприйняття дитини: викликати цікавість до свого зовнішнього вигляду (одяг, зачіска та інш.), особистісної гідності. Тому першочергове значення тут має активно-позитивне відношення педагога до дітей, який знаходить, виявляє і демонструє самій дитині її позитивні якості.
Попередження серйозних відхилень в емоційно-особистісному розвитку, створення умов для задоволення основних людських потреб ( в захисті, любові, увазі, особистісному спілкуванні з близькими) надзвичайно важливі у формуванні дитини почуття самоцінності , позитивного образу - "Я", психологічного здоров'я. Врахування і психологами, і вихователями цього положення необхідне під час взаємодії з усіма вихованцями.
Отже, успіх в роботі по зміцненню психологічного здоров'я дітей передбачає як глибоке знання загальних закономірностей розвитку індивідуальних особливостей дітей, їх захоплень, інтересів, знань, здібностей, так і вмінь використовувати ці знання в процесі здійснення індивідуально - диференційованого підходу до кожної дитини в освітньо -виховному процесі.
Тож давайте вміло занурюватися в проблему пізнання власного "Я"
Пізнання дитиною свого власного " Я"

Ранній вік
Ранній вік характеризується появленням багатьох особистісних феноменів, в тому числі самосвідомості, формування і становлення образу - " Я".


Молодший вік ( 3-4 роки)
Основними направленнями в роботі з " Малюками" є сприяння нормальному процесу усвідомлення дітьми свого " Я", оволодіння лексикою на позначення фізичних характеристик свого організму. Дитина повинна в спілкуванні вживати слова, які позначають: власне внутрішнє життя, особливості своїх думок, свої стани, настрої, потреби, ставлення до себе. Вміти позначати словами особливості своєї поведінки.

Середній вік (4 - 5 років)

На наступній стадії, в віці 4 - 5 років, такими основними полюсами відношення до себе і навколишнього є: ініціативність і впевненість, що дитина контролює все, що з нею трапляється, і почуття провини. Але відчуття самостійності, а потім ініціативності і впевненості в своїх можливостях більш благо приємні для душевного самопочуття і розвитку дитини, чим сумніву в себе, почуття провини.

Старший дошкільний вік
( 5 - 6 років)
У старшому дошкільному віці істотно змінюється самосвідомість: розвивається елементарний образ "Я", формується певне само ставлення та система уявлень про себе (власні чесноти і вади), формується самооцінка та пов'язаний з нею рівень домагань; збільшується кількість особистісних якостей та видів діяльності, які дитина може оцінити; формується елементарна життєва перспектива. Дитина оцінює себе як представника певної статі, орієнтується на внутрішні етичні інтонації, як регулятор власної поведінки. У дитини виникає оцінка себе у часі та життєвому просторі. З'являється чітка, впевнена, в цілому емоційно позитивна самооцінка, що є важливою умовою формування особистості та життєвої компетентності.


Робота з батьками

Успішність роботи психолога і педагогів з формування і становлення образу " Я" визначається тим, наскільки тісні наші зв'язки з сім'ями вихованців, наскільки єдині педагоги і батьки у поглядах на виховані дітей як члена сім'ї, члена " дитячої групи" в ДНЗ.
Над якою б проблемою ми не працювали з дітьми, нам не обійтися без допомоги наших батьків. Тільки тоді ми зможемо разом з ними радіти нашим сумісним успіхам.
Сімейне мікросередовище, та тонка система відносин, що складається в дитини з його рідними, близькими, продовжує залишатися значимим фактором психологічного здоров'я з раннього віку. Варто взяти до уваги й те, що на становлення образа - Я позначається не тільки відношення батьків до нього, але й фізичне здоров'я дитини, також те, як вони, дорослі, реагують на ситуацію його хвороби. Для психологічного здоров'я дитини важливо не допускати тривалої фіксації батьків на захворювання дитини. У противному випадку виникає порушення емоційного складового образу, формується негативне самовідчуття. Разом з тим, важливо подбати й про зміцнення фізичного благополуччя такої дитини, профілактиці можливих захворювань у цьому віці. Візьмемо собі на озброєння народну мудрість: " У здоровому тілі - здоровий дух"