-->
Організація партнерської взаємодії педагога з дітьми в пошуково – дослідницькій діяльності

Життя доводить, що в умовах, які весь час змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина гнучка, креативна, здатна знаходити нові підходи й рішення проблем.
Ставлення до дитини, як найвищої суспільної цінності, формування в ній правової свідомості, самосвідомості, уміння працювати в команді, оптимістичне світосприймання, а також створення сприятливих умов для гармонійного розвитку кожної з них – ось головний орієнтир Базової програми " Я у Світі”.
Саме цей документ є інновацією глобального масштабу, адже проголошує принципово нові пріоритети та завдання дошкільної освіти, переводить взаємодію з вихованцями та їх батьками на якісно новий рівень – рівень співпраці, спільної партнерської діяльності.
Але партнерська діяльність матиме позитивний результат при тісній взаємодії всіх учасників освітньо-виховного процесу.
Організація роботи у формі сумісної партнерської діяльності пов’язана зі значною перебудовою стиля поведінки вихователя:

● вихователь організовує спільний робочий простір; 
починаючи роботу, не примушує до неї дітей, а запрошує до діяльності; 
включається в діяльність на рівні з дітьми; 
не дає інструкцій, не контролює, але обговорює задуми, аналізує зразки, коментує свою роботу; 
задає розвивальний зміст діяльності; 
забезпечує " відкрите закінчення” діяльності. 

Психологи, педагоги дійшли висновку, що будь-яку діяльність, яка проходить в дошкільному закладі, можна перевести в русло партнерських взаємовідносин як між дорослим і дитиною, так і дітьми поміж собою. Але, все ж таки, умовно можна виділити 4 основні види діяльності, які найбільш вдало сприяють організації співпраці дітей та розвитку спільної партнерської діяльності:

ігрова діяльність; 
продуктивна діяльність; 
читання художньої літератури; 
пошуково – дослідницька діяльність. 

Правильно організована партнерська пошуково-дослідницька діяльність є важливим засобом формування в дітей колективістських взаємин, де дитина, заради успіху загальної справи, підпорядковує свої особисті цілі і наміри груповим, так і в оволодінні новими знаннями, уміннями і навичками. Підтримуючи та стимулюючи пізнавальну активність дітей, я дійшла висновку, що пошуково-дослідницька діяльність найбільш ефективно реалізує мою мету партнерської взаємодії. Вона тісно пов’язана з практичними перетвореннями об’єктів природи, які набувають характеру експериментування, в пошуково – дослідницьку діяльність. Завдяки такому пізнанню природи, під моїм керівництвом, здійснюється досить глибока самостійна діяльність дітей з об’єктами та явищами, відбувається їх різноплановий аналіз, порівняння, синтез тощо.

Головні завдання, що реалізуються в пошуково – дослідницькій діяльності:

активізація знань у процесі праці; 
користування "механізмом думання”; 
формування вміння здійснювати елементарну прогностичну оцінку своїх майбутніх результатів; 
забезпечення можливості поглиблення й розширення уявлень про навколишній світ, оволодіння певними прийомами його дослідження; 
стимулювання експериментування, прояв фантазії; 
розвиток самостійності й ініціативи, прагнення до дослідницької діяльності; 
формування усвідомлення поетапного пошукового процесу, розуміння значення усіх його компонентів ( пояснення, дослід, висновок); 
розвиток й удосконалення навичок і вмінь дитини в дослідницькій діяльності.