-->

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

дошкільного навчального закладу №1 центру психофізичного та інтелектуального розвитку на 2010-2014 навчальні роки.

 

І. ПЕРЕДМОВА.

 

Реформа школи, нова нормативно-правова база стали реальним підґрунтям для змінювання напрямків роботи дошкільних навчальних закладів, зорієнтував їх на потреби сім'ї та суспільства.

Державні документи, які регламентують розвиток освіти в Україні, націлюють  освітян на постійне підвищення якості освіти, оновлення ІІ змісту та форм організації начально-виховного процесу з метою створення умов для розвитку особистості та творчої самореалізації кожного громадянина України.

В останній час помітно виріс рівень вимог. Яким повинен відповідати дошкільник н порозі шкільного життя. Ці вимоги стають орієнтиром для педагогів – дошкільників.

З іншого боку зростає тривога за небажані зміни в психічному стані дітей, викликані розумовим перевантаження, які негативно впливають на їх здоров'я .

В нашому дошкільному навчальному закладі є діти, які страждають на хронічні захворювання, діти з порушенням мови, з поганою пам'яттю, недостатньою увагою. Тому педколектив ДНЗ вважає за необхідне, ставлячи перед собою таке серйозне завдання, як формування інтелектуально – творчих здібностей малюків на основі розвитку активних форм фізичного та психічного здоров'я, бо ми переконані , що створення в дошкільному навчальному закладі оптимальних умов для фізичного розвитку дитини з урахуванням її вікових та індивідуальних особливостей служить її основою її інтелектуального розвитку, забезпечує самоцінність дитинства, різноманітність підготовки до навчання на наступному рівні освіти.

Працюючи над програмою розвитку дошкільного начального закладу на перспективу, ми врахували означені   проблеми під час визначення мети, головного мотиву розробки програми.

 

МЕТА

СТВОРЕННЯ

ПРОГРАМИ

 

 

   

 

ГОЛОВНИЙ МОТИВ

РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ,

ЯКІ   ПОКЛАДЕНІ

В ОСНОВУ ПРОГРАМИ

Створення і запровадження в педагогічну практику нових підходів до навчання та виховання дошкільників.

Пошук педколективом шляхів оновлення освітнього процесу з метою  підвищення якості освіти.

Визначення  змісту та оптимальних умов організації освітньо-виховного процесу  в дошкільному закладі як розвивальній системі.

 

Кожна  дитина має відчути свою цінність і отримати право на успіх в житті.

 

1. Гуманізація освіти вимагає переходу від інформаційної до розвивальної, діяльності моделі навчання.

2.    Всі діти потенційно народжуються творцями, тому головним у системі освіти повинне стати раннє виявлення здібностей малюків і їх цілеспрямований розвиток.

3.    Відмінна особливість дошкільного періоду дитинства порівняно з наступними етапами становлення особистості полягає в тому, що він забезпечує загальний розвиток дитини, який слугує основою для набуття нею у подальшому спеціальних знань і засвоєння різних видів діяльності .

4.      Система освіти повинна задовольняти базові потреби дитини. Зокрема внутрішнє тяжіння до самореалізації,цілеспрямованості свого існування.

5.      Творча діяльність дитини – запорука найбільш повного задоволення цих потреб.

6.      Творча діяльність дитини залежить від ступеня сформованості емоційно-вольової та інтелектуальної сфери. 

7.      Загальне правило розвитку людських здібностей: проявляючись у конкретній діяльності, здібності в ній розвиваються.

8.      Підхід, центрований на дитині допоможе їй розвинути позитивну « Я – концепцію» , повірити в себе і свої можливості, стати відповідальним за свої дії та вчинки, виробити здатність самостійно приймати рішення ; розвинути наполегливість у подоланні труднощів.

9.      Інтелектуальний, соціальний, гармонійний розвиток дитини, всі її пізнавальні здібності знаходяться в прямій залежності від ступеня фізичного розвитку.

Тому правильно організована рухлива активність є однією з необхідних умов здоров'я та всебічного розвитку дітей.

  

Реалізація такої програми  можлива лише за умови врахування індивідуальних особливостей дітей, сензитивних періодів їх розвитку та інтегрованості духовного та тілесного в особі дитини.повернутися до змісту Програми >>
перейти до Розділу ІІ >>